Powstania 18-44-56

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

O projekcie

Podążaj śladem historii!

Dzięki sukcesowi Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia w największym konkursie grantowym w Polsce, w zachodniopomorskiej gminie Sianów zrealizowano projekt związany z innowacyjnym podejściem do poznawania historii naszej Ojczyzny.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Podążaj śladem historii!”, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, na terenie Sianowa zorganizowano cykl wydarzeń, związanych tematycznie z trzema ważnymi epizodami w dziejach polskiego narodu: Powstaniem Wielkopolskim, Powstaniem Warszawskim oraz z wydarzeniami Czerwcowymi w Poznaniu.

Dla mieszkańców gminy przygotowano bogatą ofertę edukacyjno-społeczną, na którą składała się możliwość współorganizacji i uczestnictwa w grach miejskich, rajdzie, organizacja inscenizacji historycznej, wydanie publikacji, stworzenie filmu i internetowej platformy edukacyjnej oraz zaproszenie dla młodzieży do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym historii Polski.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym lokalnej społeczności poprzez wzrost wiedzy na temat dziejów narodu, wzrost tożsamości oraz patriotyzmu. Dodatkowo podkreślenie znaczenia poszczególnych postaci dziecięcych i młodzieżowych w przypadku każdego przedstawianego epizodu w historii Polski, stanowiło motywację dla młodych ludzi do działania na rzecz lokalnego środowiska.

Przedsięwzięcia przewidziane w projekcie polegające na innowacyjnej i aktywnej formie poszerzania wiedzy, w szczególności młodego pokolenia Sianowian, na temat historii polskiego narodu oraz czynne zaangażowanie w lokalne uroczystości o charakterze patriotycznym, wpłynęły na wzrost aktywności obywatelskiej sianowskiej młodzieży. Edukacja historyczna, krzewienie postaw patriotycznych i wspólnotowych stanowi istotny filar budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Warszawskie

Poznański Czerwiec

REALIZATOR PROJEKTU

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zostało powołane w czerwcu 2017 r. z inicjatywy pasjonatów historii z Sianowa, Koszalina i najbliższej okolicy. Stanowiło to odpowiedź na zapotrzebowanie, na realizację projektów popularyzujących historię w regionie oraz szeroko rozumianą edukację pozaformalną. Poszczególni członkowie i szerokie grono sympatyków naszej organizacji posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji przedsięwzięć tego rodzaju, część z nich niemal od początku tworzy środowisko polskiego odtwórstwa historycznego. Od momentu utworzenia angażujemy się także w największe przedsięwzięcia promujące przede wszystkim chwalebną przeszłość naszej ojczyzny.

Jako organizacja non-profit opieramy nasze projekty przede wszystkim o dofinansowania ze środków zewnętrznych. Również w tej sferze Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, mimo relatywnie krótkiego stażu, zdobyło już bogate doświadczenie.

W 2017 r. otrzymaliśmy mały grant z Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na realizację przedsięwzięcia zatytułowanego: „Sianowski Klub Historyczny”. W ramach zadania zaprosiliśmy mieszkańców gminy do dyskusji na temat przeszłości miasta i regionu. Jej uczestnicy spotykali się cyklicznie na debatach i wykładach. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy profesjonalną sesję zdjęciową pt. „Koniec Powstania Warszawskiego – Czerniaków 1944”. W sesji udział wzięli członkowie Klubu oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych z całej Polski Obecnie spotkania odbywają się cyklicznie, średnio raz na kwartał.

W 2018 roku Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zrealizowało zadanie pod nazwą: „Sianowska Liga Młodych Patriotów”. Stało się to możliwe dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dotyczył kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości historycznej młodego pokolenia mieszkańców gminy i miasta Sianów. Celem projektu był wzrost świadomości historycznej 120-osobowej grupy młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne, skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z dziejami narodu polskiego. W ramach projektu młodzież została zaproszona do współtworzenia oraz uczestnictwa w uroczystych obchodach 74. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego i 100-lecia zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Dodatkowo zaplanowano m.in. tzw. „żywe lekcje historii”. Ich gośćmi honorowymi byli zamieszkali w Sianowie oraz Koszalinie uczestnicy Powstania Warszawskiego. Zorganizowaliśmy także wyjazdy do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, konkurs poezji niepodległościowej, wydanie śpiewnika patriotycznego oraz organizację inscenizacji historycznej przedstawiającej epizody z walk o Warszawę latem 1944 r.

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia sięgnęło po środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich kolejny raz w roku 2019. Tym razem przystąpiliśmy do realizacji projektu pt. „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”. W jego ramach zorganizowano cykl zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych dla kolejnej 120-osobowej grupy młodzieży z terenów wiejskich Gminy Sianów. Spotkania zatytułowane „Ku chwale oręża polskiego…”, koncentrowały się na wybranych epizodach z czasów II wojny światowej i docelowo miały rozbudzić świadomość historyczną młodego pokolenia, skłaniając do refleksji nad tym, czym we współczesnym świecie są takie hasła jak honor czy poświęcenie dla ojczyzny. Dodatkowo młodzież skorzystała z wycieczek edukacyjnych, wzięła aktywny udział w ważnych uroczystościach patriotycznych oraz w konkursie poezji patriotycznej. Do udziału w realizacji zadania zostały zaproszone tylko szkoły wiejskie, a ilość możliwych wolnych miejsc udziału w projekcie nie pozwoliła na skierowanie oferty projektu do wszystkich chętnych osób.

1 sierpnia 2019 r., w ramach sianowskich obchodów 75. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, z udziałem odtwórców historycznych z całego kraju zrealizowaliśmy kolejną edycję okolicznościowej inscenizacji batalistycznej. Miejscem jej stała się ul. Armii Polskiej – główna arteria Sianowa oraz, czasowo zamknięta z tego powodu dla ruchu, co stanowiło swoisty precedens, droga krajowa nr 6. W uroczystościach uczestniczyło ponad pół tysiąca osób, kilkadziesiąt wcieliło się w rolę żołnierzy Armii Krajowej oraz ich adwersarzy, wykorzystano zabytkowe pojazdy wojskowe, replikę samolotu myśliwskiego, broń filmową i profesjonalne efekty pirotechniczne.

Po raz trzeci Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wsparł działania Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia w 2021 r. Tym razem, pod hasłem „Podążaj śladem historii” przybliżyliśmy szerokiemu gronu odbiorców dzieje trzech zrywów narodowych: Powstania Wielkopolskiego, Powstania Warszawskiego i Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wspólnym mianownikiem dla tych wydarzeń stały się losy uczestników, którzy w drugiej połowie XX w. zdecydowali się zamieszkać w Sianowie, Koszalinie i najbliższej okolicy. W ramach projektu zaprosiliśmy mieszkańców i gości regionu do udziału w dwóch grach miejskich, pieszym rajdzie historycznym oraz inscenizacji batalistycznej 1 sierpnia 2021 r. Ponadto powstała niniejsza witryna internetowa oraz publikacja drukowana.

Widzimy dalszą konieczność pracy z młodzieżą, a jednocześnie poprzednie projekty utwierdziły w nas potrzebę podejmowania się tego typu inicjatyw i dalszych działań na rozbudzenie patriotyzmu i postawy obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. W związku z powyższym Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia planuje kolejne, nowoczesne przedsięwzięcia z zakresu popularyzacji dziejów naszego kraju oraz kreowania postaw patriotycznych.

Partnerzy

W realizację projektu jest zaangażowanych wielu naszych partnerów,
którym dziękujemy za współpracę