Powstania 18-44-56

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

O projekcie

Podążaj śladem historii!

Dzięki sukcesowi Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia w największym konkursie grantowym w Polsce, w zachodniopomorskiej gminie Sianów zrealizowano projekt związany z innowacyjnym podejściem do poznawania historii naszej Ojczyzny.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Podążaj śladem historii!”, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, na terenie Sianowa zorganizowano cykl wydarzeń, związanych tematycznie z trzema ważnymi epizodami w dziejach polskiego narodu: Powstaniem Wielkopolskim, Powstaniem Warszawskim oraz z wydarzeniami Czerwcowymi w Poznaniu.

Dla mieszkańców gminy przygotowano bogatą ofertę edukacyjno-społeczną, na którą składała się możliwość współorganizacji i uczestnictwa w grach miejskich, rajdzie, organizacja inscenizacji historycznej, wydanie publikacji, stworzenie filmu i internetowej platformy edukacyjnej oraz zaproszenie dla młodzieży do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym historii Polski.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym lokalnej społeczności poprzez wzrost wiedzy na temat dziejów narodu, wzrost tożsamości oraz patriotyzmu. Dodatkowo podkreślenie znaczenia poszczególnych postaci dziecięcych i młodzieżowych w przypadku każdego przedstawianego epizodu w historii Polski, stanowiło motywację dla młodych ludzi do działania na rzecz lokalnego środowiska.

Przedsięwzięcia przewidziane w projekcie polegające na innowacyjnej i aktywnej formie poszerzania wiedzy, w szczególności młodego pokolenia Sianowian, na temat historii polskiego narodu oraz czynne zaangażowanie w lokalne uroczystości o charakterze patriotycznym, wpłynęły na wzrost aktywności obywatelskiej sianowskiej młodzieży. Edukacja historyczna, krzewienie postaw patriotycznych i wspólnotowych stanowi istotny filar budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Powstanie Wielkopolskie

Przejdź do podstrony

Powstanie Warszawskie

Przejdź do podstrony

Poznański Czerwiec

Przejdź do podstrony
REALIZATOR PROJEKTU

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zostało powołane w czerwcu 2017 r. z inicjatywy pasjonatów historii z Sianowa, Koszalina i najbliższej okolicy. Stanowiło to odpowiedź na zapotrzebowanie, na realizację projektów popularyzujących historię w regionie oraz szeroko rozumianą edukację pozaformalną. Poszczególni członkowie i szerokie grono sympatyków naszej organizacji posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji przedsięwzięć tego rodzaju, część z nich niemal od początku tworzy środowisko polskiego odtwórstwa historycznego. Od momentu utworzenia angażujemy się także w największe przedsięwzięcia promujące przede wszystkim chwalebną przeszłość naszej ojczyzny.

Jako organizacja non-profit opieramy nasze projekty przede wszystkim o dofinansowania ze środków zewnętrznych. Również w tej sferze Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, mimo relatywnie krótkiego stażu, zdobyło już bogate doświadczenie.

W 2017 r. otrzymaliśmy mały grant z Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na realizację przedsięwzięcia zatytułowanego: „Sianowski Klub Historyczny”. W ramach zadania zaprosiliśmy mieszkańców gminy do dyskusji na temat przeszłości miasta i regionu. Jej uczestnicy spotykali się cyklicznie na debatach i wykładach. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy profesjonalną sesję zdjęciową pt. „Koniec Powstania Warszawskiego – Czerniaków 1944”. W sesji udział wzięli członkowie Klubu oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych z całej Polski Obecnie spotkania odbywają się cyklicznie, średnio raz na kwartał.

W 2018 roku Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zrealizowało zadanie pod nazwą: „Sianowska Liga Młodych Patriotów”. Stało się to możliwe dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dotyczył kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości historycznej młodego pokolenia mieszkańców gminy i miasta Sianów. Celem projektu był wzrost świadomości historycznej 120-osobowej grupy młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne, skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z dziejami narodu polskiego. W ramach projektu młodzież została zaproszona do współtworzenia oraz uczestnictwa w uroczystych obchodach 74. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego i 100-lecia zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Dodatkowo zaplanowano m.in. tzw. „żywe lekcje historii”. Ich gośćmi honorowymi byli zamieszkali w Sianowie oraz Koszalinie uczestnicy Powstania Warszawskiego. Zorganizowaliśmy także wyjazdy do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, konkurs poezji niepodległościowej, wydanie śpiewnika patriotycznego oraz organizację inscenizacji historycznej przedstawiającej epizody z walk o Warszawę latem 1944 r.

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia sięgnęło po środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich kolejny raz w roku 2019. Tym razem przystąpiliśmy do realizacji projektu pt. „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”. W jego ramach zorganizowano cykl zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych dla kolejnej 120-osobowej grupy młodzieży z terenów wiejskich Gminy Sianów. Spotkania zatytułowane „Ku chwale oręża polskiego…”, koncentrowały się na wybranych epizodach z czasów II wojny światowej i docelowo miały rozbudzić świadomość historyczną młodego pokolenia, skłaniając do refleksji nad tym, czym we współczesnym świecie są takie hasła jak honor czy poświęcenie dla ojczyzny. Dodatkowo młodzież skorzystała z wycieczek edukacyjnych, wzięła aktywny udział w ważnych uroczystościach patriotycznych oraz w konkursie poezji patriotycznej. Do udziału w realizacji zadania zostały zaproszone tylko szkoły wiejskie, a ilość możliwych wolnych miejsc udziału w projekcie nie pozwoliła na skierowanie oferty projektu do wszystkich chętnych osób.

1 sierpnia 2019 r., w ramach sianowskich obchodów 75. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, z udziałem odtwórców historycznych z całego kraju zrealizowaliśmy kolejną edycję okolicznościowej inscenizacji batalistycznej. Miejscem jej stała się ul. Armii Polskiej – główna arteria Sianowa oraz, czasowo zamknięta z tego powodu dla ruchu, co stanowiło swoisty precedens, droga krajowa nr 6. W uroczystościach uczestniczyło ponad pół tysiąca osób, kilkadziesiąt wcieliło się w rolę żołnierzy Armii Krajowej oraz ich adwersarzy, wykorzystano zabytkowe pojazdy wojskowe, replikę samolotu myśliwskiego, broń filmową i profesjonalne efekty pirotechniczne.

Po raz trzeci Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wsparł działania Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia w 2021 r. Tym razem, pod hasłem „Podążaj śladem historii” przybliżyliśmy szerokiemu gronu odbiorców dzieje trzech zrywów narodowych: Powstania Wielkopolskiego, Powstania Warszawskiego i Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wspólnym mianownikiem dla tych wydarzeń stały się losy uczestników, którzy w drugiej połowie XX w. zdecydowali się zamieszkać w Sianowie, Koszalinie i najbliższej okolicy. W ramach projektu zaprosiliśmy mieszkańców i gości regionu do udziału w dwóch grach miejskich, pieszym rajdzie historycznym oraz inscenizacji batalistycznej 1 sierpnia 2021 r. Ponadto powstała niniejsza witryna internetowa oraz publikacja drukowana.

Widzimy dalszą konieczność pracy z młodzieżą, a jednocześnie poprzednie projekty utwierdziły w nas potrzebę podejmowania się tego typu inicjatyw i dalszych działań na rozbudzenie patriotyzmu i postawy obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. W związku z powyższym Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia planuje kolejne, nowoczesne przedsięwzięcia z zakresu popularyzacji dziejów naszego kraju oraz kreowania postaw patriotycznych.

Partnerzy

W realizację projektu jest zaangażowanych wielu naszych partnerów,
którym dziękujemy za współpracę