Powstania 18-44-56

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

O projekcie

Projekt 2023

Informacje o projekcie „Sianowskie spotkania z żywą historią”

Już po raz czwarty, dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia ma przyjemność realizować projekt skierowany do młodego pokolenia sianowian.

Zadanie „Sianowskie spotkania z żywą historią” dotyczy kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości historycznej młodego pokolenia mieszkańców gminy Sianów.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej i historycznej 80 os. grupy młodzieży ze szkół z terenu gminy Sianów oraz podniesienie ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne, w szczególności skupione wokół historii regionu przez organizację wydarzeń aktywizujących związanych gł. z historią narodu polskiego w okresie V-XII 2023 r.

W ramach przedsięwzięcia uwypuklone zostaną trzy ważne epizody w historii Polski: 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 r. i Poznański czerwiec 1956 r.

Zaproszenie do współorganizacji oraz uczestnictwa w innowacyjnych wydarzeniach upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, rozbudzenie pasji do historii i poznawania dziejów narodu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz wywołanie u młodzieży poczucia sprawczości m.in. dzięki udziałowi w akcji ekologicznej, stanowić będzie szansę dla młodzieży na rozwój, wzrost poczucia tożsamości z miejscem, w którym żyją.

Jednym z pomysłów na rozbudzenie w młodych ludziach chęci do nauki historii i poznawania dziejów narodu jest innowacyjne podejście do poznania historii: organizacja inscenizacji historycznej, wydarzeń edukacyjnych i gry miejskiej, lekcje żywej historii oraz nauka umiejętnego wykorzystania internetowej platformy edukacyjnej (powstałej w wyniku realizacji P NOWE FIO Edycja 2021) oraz aktywny udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych. Dodatkowym aspektem projektu, który ma za zadanie rozbudzić w młodym pokoleniu poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą ich rzeczywistość jest zaangażowanie młodzieży w działania ekologiczne w myśl idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Partner strategiczny zadania: Gmina Sianów

Termin realizacji zadania: 01.05.-31.12.2023 r.

Uczestnicy zadania: młodzież  z klas V-VIII  ze szkół z terenu Gminy Sianów w liczbie 80 osób.

Działania projektowe:

  1. Prelekcja w szkołach „Poznański czerwiec 1956” – wydarzenie edukacyjne
    W ramach działania zaplanowano organizację Punktu Młodego Historyka w formie stanowiska edukacyjnego

połączonego z prelekcją wykorzystujące wyobraźnię i nowoczesne aktywności manualne. Wydarzenie ma na celu przybliżenie problematyki powstania antykomunistycznego, do którego doszło w Poznaniu dnia 28 VI 1956 r., ma promować postawy patriotyczne poprzez przywołanie jednego z najważniejszych wydarzeń związanych z oporem społecznym doby Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

  1. Cykl trzech lekcji żywej historii pt. “Ku prawdziwie wolnej Polsce…”

I moduł edukacyjny: Witaj Niepodległa! Rok 1918 na Ziemiach Polskich. – Odrodzenie państwowości polskiej po 123 latach zaborów.

II moduł edukacyjny: Stolica walczy! Powstanie Warszawskie 1944 r.

III moduł edukacyjny: Za wolność I chleb! Powstanie Poznańskiego Czerwca 1956 r.

W trakcie spotkań zostanie uczniom dodatkowo zaprezentowana witryna edukacyjna dla młodzieży „Powstania 18-44-56”.

  1. „Powstanie Warszawskie 1944” – uroczystości i inscenizacja dnia 1 sierpnia w Parku im. Powstańców Warszawskich w Sianowie.

Dodatkowym aspektem wydarzenia będzie zaproszenie młodzieży do akcji ekologicznej w myśl idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”- wspólna akcja sprzątania terenów, na których będą odbywać się spotkania z historią.

  1. Gra Miejska „Wielkopolanie walczą 1918-2023. 105. Rocznica rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości”

Gry miejska – jako jedna z najbardziej atrakcyjnych metod opowiadania o przeszłości, łącząca w sobie elementy typowo poznawcze, związane z wybranymi zagadnieniami z historii z ideą aktywnego spędzania wolnego czasu, realizowana będzie w granicach miasta Sianów. Poszczególne punkty kontrolne rozmieszczone zostaną w taki sposób, by uczestnicy przemierzali Sianów i poznawali zabytki miasta. Na każdym punkcie przygotowane zostaną konkurencje teoretyczne i/lub praktyczne, osadzone w tematyce Powstania Wielkopolskiego. Każdy z punktów obsadzony zostanie przez odtwórców historycznych oraz edukatorów w strojach historycznych, spójnych z tematyką punktu.

Dodatkowym aspektem wydarzenia będzie zaproszenie młodzieży do akcji ekologicznej w myśl idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”- wspólna akcja sprzątania terenów, na których będą odbywać się spotkania z historią.

  1. Chwała bohaterom! 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Interaktywna wystawa historyczna zorganizowana 11 listopada w trakcie uroczystości w Parku im. Powstańców Warszawskich w Sianowie
  2. Konkurs plastyczny dla młodzieży związany z wybranym przez każdego uczestnika konkursu jednym z trzech powstań, których dotyczy projekt.

Nagrody dla autorów wyróżnionych prac.

Projekt 2022

Podążaj śladem historii!

Dzięki sukcesowi Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia w największym konkursie grantowym w Polsce, w zachodniopomorskiej gminie Sianów zrealizowano projekt związany z innowacyjnym podejściem do poznawania historii naszej Ojczyzny.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Podążaj śladem historii!”, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, na terenie Sianowa zorganizowano cykl wydarzeń, związanych tematycznie z trzema ważnymi epizodami w dziejach polskiego narodu: Powstaniem Wielkopolskim, Powstaniem Warszawskim oraz z wydarzeniami Czerwcowymi w Poznaniu.

Dla mieszkańców gminy przygotowano bogatą ofertę edukacyjno-społeczną, na którą składała się możliwość współorganizacji i uczestnictwa w grach miejskich, rajdzie, organizacja inscenizacji historycznej, wydanie publikacji, stworzenie filmu i internetowej platformy edukacyjnej oraz zaproszenie dla młodzieży do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym historii Polski.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym lokalnej społeczności poprzez wzrost wiedzy na temat dziejów narodu, wzrost tożsamości oraz patriotyzmu. Dodatkowo podkreślenie znaczenia poszczególnych postaci dziecięcych i młodzieżowych w przypadku każdego przedstawianego epizodu w historii Polski, stanowiło motywację dla młodych ludzi do działania na rzecz lokalnego środowiska.

Przedsięwzięcia przewidziane w projekcie polegające na innowacyjnej i aktywnej formie poszerzania wiedzy, w szczególności młodego pokolenia Sianowian, na temat historii polskiego narodu oraz czynne zaangażowanie w lokalne uroczystości o charakterze patriotycznym, wpłynęły na wzrost aktywności obywatelskiej sianowskiej młodzieży. Edukacja historyczna, krzewienie postaw patriotycznych i wspólnotowych stanowi istotny filar budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Warszawskie

Poznański Czerwiec

REALIZATOR PROJEKTU

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zostało powołane w czerwcu 2017 r. z inicjatywy pasjonatów historii z Sianowa, Koszalina i najbliższej okolicy. Stanowiło to odpowiedź na zapotrzebowanie, na realizację projektów popularyzujących historię w regionie oraz szeroko rozumianą edukację pozaformalną. Poszczególni członkowie i szerokie grono sympatyków naszej organizacji posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji przedsięwzięć tego rodzaju, część z nich niemal od początku tworzy środowisko polskiego odtwórstwa historycznego. Od momentu utworzenia angażujemy się także w największe przedsięwzięcia promujące przede wszystkim chwalebną przeszłość naszej ojczyzny.

Jako organizacja non-profit opieramy nasze projekty przede wszystkim o dofinansowania ze środków zewnętrznych. Również w tej sferze Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, mimo relatywnie krótkiego stażu, zdobyło już bogate doświadczenie.

W 2017 r. otrzymaliśmy mały grant z Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na realizację przedsięwzięcia zatytułowanego: „Sianowski Klub Historyczny”. W ramach zadania zaprosiliśmy mieszkańców gminy do dyskusji na temat przeszłości miasta i regionu. Jej uczestnicy spotykali się cyklicznie na debatach i wykładach. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy profesjonalną sesję zdjęciową pt. „Koniec Powstania Warszawskiego – Czerniaków 1944”. W sesji udział wzięli członkowie Klubu oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych z całej Polski Obecnie spotkania odbywają się cyklicznie, średnio raz na kwartał.

W 2018 roku Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zrealizowało zadanie pod nazwą: „Sianowska Liga Młodych Patriotów”. Stało się to możliwe dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dotyczył kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości historycznej młodego pokolenia mieszkańców gminy i miasta Sianów. Celem projektu był wzrost świadomości historycznej 120-osobowej grupy młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne, skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z dziejami narodu polskiego. W ramach projektu młodzież została zaproszona do współtworzenia oraz uczestnictwa w uroczystych obchodach 74. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego i 100-lecia zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Dodatkowo zaplanowano m.in. tzw. „żywe lekcje historii”. Ich gośćmi honorowymi byli zamieszkali w Sianowie oraz Koszalinie uczestnicy Powstania Warszawskiego. Zorganizowaliśmy także wyjazdy do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, konkurs poezji niepodległościowej, wydanie śpiewnika patriotycznego oraz organizację inscenizacji historycznej przedstawiającej epizody z walk o Warszawę latem 1944 r.

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia sięgnęło po środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich kolejny raz w roku 2019. Tym razem przystąpiliśmy do realizacji projektu pt. „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”. W jego ramach zorganizowano cykl zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych dla kolejnej 120-osobowej grupy młodzieży z terenów wiejskich Gminy Sianów. Spotkania zatytułowane „Ku chwale oręża polskiego…”, koncentrowały się na wybranych epizodach z czasów II wojny światowej i docelowo miały rozbudzić świadomość historyczną młodego pokolenia, skłaniając do refleksji nad tym, czym we współczesnym świecie są takie hasła jak honor czy poświęcenie dla ojczyzny. Dodatkowo młodzież skorzystała z wycieczek edukacyjnych, wzięła aktywny udział w ważnych uroczystościach patriotycznych oraz w konkursie poezji patriotycznej. Do udziału w realizacji zadania zostały zaproszone tylko szkoły wiejskie, a ilość możliwych wolnych miejsc udziału w projekcie nie pozwoliła na skierowanie oferty projektu do wszystkich chętnych osób.

1 sierpnia 2019 r., w ramach sianowskich obchodów 75. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, z udziałem odtwórców historycznych z całego kraju zrealizowaliśmy kolejną edycję okolicznościowej inscenizacji batalistycznej. Miejscem jej stała się ul. Armii Polskiej – główna arteria Sianowa oraz, czasowo zamknięta z tego powodu dla ruchu, co stanowiło swoisty precedens, droga krajowa nr 6. W uroczystościach uczestniczyło ponad pół tysiąca osób, kilkadziesiąt wcieliło się w rolę żołnierzy Armii Krajowej oraz ich adwersarzy, wykorzystano zabytkowe pojazdy wojskowe, replikę samolotu myśliwskiego, broń filmową i profesjonalne efekty pirotechniczne.

Po raz trzeci Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wsparł działania Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia w 2021 r. Tym razem, pod hasłem „Podążaj śladem historii” przybliżyliśmy szerokiemu gronu odbiorców dzieje trzech zrywów narodowych: Powstania Wielkopolskiego, Powstania Warszawskiego i Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wspólnym mianownikiem dla tych wydarzeń stały się losy uczestników, którzy w drugiej połowie XX w. zdecydowali się zamieszkać w Sianowie, Koszalinie i najbliższej okolicy. W ramach projektu zaprosiliśmy mieszkańców i gości regionu do udziału w dwóch grach miejskich, pieszym rajdzie historycznym oraz inscenizacji batalistycznej 1 sierpnia 2021 r. Ponadto powstała niniejsza witryna internetowa oraz publikacja drukowana.

Widzimy dalszą konieczność pracy z młodzieżą, a jednocześnie poprzednie projekty utwierdziły w nas potrzebę podejmowania się tego typu inicjatyw i dalszych działań na rozbudzenie patriotyzmu i postawy obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. W związku z powyższym Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia planuje kolejne, nowoczesne przedsięwzięcia z zakresu popularyzacji dziejów naszego kraju oraz kreowania postaw patriotycznych.

Partnerzy

W realizację projektu jest zaangażowanych wielu naszych partnerów,
którym dziękujemy za współpracę